CV ZESPÓŁ

Sytuacje szkoleniowe w których wykorzystać można projekt cv zespół.


- Budowanie zespołu z osób, które dopiero się poznają (np. świeżo stworzony dział w firmie)

- Usprawnianie pracy istniejącego zespołu (rozwój mocnych stron i rozwiązywanie najistotniejszych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą i propozycje usprawnień)

- Zintegrowanie zespołu powstałego z dwóch innych (fuzja, reorganizacja)

- Utrzymanie energii zespołu w momentach zmian i kryzysów (np. po zmianie strategii firmy, zmianie struktury zespołu, gdy pojawiają się obawy dotyczace przyszłości)

- Zbudowanie formalnych relacji pomiędzy działami (szefowie działów, które na co dzień nie współpracują, przechodzą szkolenie integracyjne, by odczuć, ze są jedną firmą i realizują te same cele, nawet jeśli cele poszczególnych działów na co dzień nie zazębiają się)

- Zbudowanie nieformalnej współpracy pomiędzy działami (szeregowi pracownicy z różnych działów przechodzą wspólne szkolenie, by uświadomić sobie, że osoby z innych działów to nie „oni”, „gorsi”, „ci, co nic nie rozumieją”)

- Rozwiązanie istniejących konfliktów

- zarządzanie zespołami w kryzysie


Efektywność Projektu cv zespó³ tkwi w kombinacji trzech niżej wymienionych modułów:

TEMBUILDING
Zadania i problemy podejmowane przez uczestników podczas sesji budowy zespołu tworzone są jako odwzorowanie konkretnych, rzeczywistych problemów zidentyfikowanych wraz z firmą zlecającą, lub celów, jakie zleceniodawca chce osiągnąć w przyszłości. Podczas realizacji zadań, prowadzący podczas dyskusji stosują analogię do rzeczywistości, by po zakończeniu projektu praca odbywała się bez wcześniejszych barier czy niewłaściwych postaw, lub wykreowane zostały nowe postawy, konieczne w realizacji przyszłych zadań. Ważnym elementem jest także możliwość wyłonienia się liderów, których umiejętności zarządzania zespołem nie zostały do tej pory ujawnione, a mogą przyczynić się do sukcesu planowanych projektów.

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI
Projekt uzależniony jest od zakresu umiejętności, wiedzy czy postaw jakie niezbędne sa dla powodzenia planowanych zadań. Obejmuje zarówno tematykę specjalistyczną, jak i tematykę związaną z zarządzaniem zespołem (np. radzenie sobie z konfliktem w zespole i zarządzanie zespołem w kryzysie). Po identyfikacji projektów i wymagań kompetencji z nimi związanych CVM zapewni specjalistów, którzy skutecznie przygotują Państwa pracowników do realizacji wybranych projektów

PLANOWANIE PROJEKTU
W oparciu o zespołową organizację pracy oraz nabyte kompetencje zostanie przeprowadzony szczegółowy proces planowania projektów oraz planowanie skutecznych procedur współpracy podczas realizacji projektów

CV ZESPÓŁ

  Opis Rezultaty
I.
Identyfikacja projektów i analiza stanu obecnego
 
 

1. Identyfikacja projektów, które Państwa organizacja zamierza wdrożyć dla poprawienia efektów Państwa działalności i czynników majacych wpływ na ich powodzenie

3. Audyt kultury organizacyjnej określa:

a). gotowość pracowników do pracy jako liderzy/członkowie zespołów
b). gotowość do zmiany sposobu pracy
c). poziom wiedzy i umiejetnosci niezbednych do realizacji planowanych projektów.

4. Analiza obecnej struktury organizacyjnej i procedur pracy pod kątem wspierania pracy zespołowej i potrzeb planowanych projektów oraz zaplanowanie zmian organizacji pracy tak, by sprzyjały efektywności planowanych działań

 
II. Planowanie projektów, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej I kompetencji niezbędnych dla powodzenia projeków  
  1. Planowanie realizacji projektów w oparcie o prace zespołową

2. Rozwijanie umiejętności:
- pracy w zespole
- kompetencji kluczowych dla powodzenia projektów

TEAMBUILDING
TRENING KOMPETENCJI
OPRACOWANIE PROJEKTÓW
Pracownicy doceniają wagę pracy zespołowej, rozumieją procesy rzadzące grupą i chcą pracować zespołowo
Pracownicy nabywają umiejetnosci niezbedne dla sukcesu projektów
Pracownicy opracowują realizacje projektu w oparciu o pracę zespołową i odpowiednie kompetencje 
III. Stworzenie narzędzi pomiaru:
- Postaw pracowników wobec pracy zespołowej
- Rezultatów projektów
 


 
 
   << powrót
10-691 Olsztyn, ul. Turkowskiego 3/23, tel: (089) 5411141, mob.0502556853, info@cvm.pl